mai 11 2020 0Comment

Watercom rekonstrueeris kinnisel meetodil Kadaka reoveekollektori

Renoveeritud kollektor asub Kadaka puiestee all, mille näol on tegemist võrdlemisi tiheda liiklusega piirkonnaga. Lisaks liikluse ümberjuhtimisele tuli mõelda ka sellele, kuidas tagada ka torustikutööde ajal piirkonna elanikele reoveeteenus. Projekt õnnestus ja suutsime rekonstrueerida ligi 920 meetrit torustikku koos kaevudega planeeritust kiiremini.

Kadaka 2 ehitus

Töödega tehti algust 25. veebruaril kui rajati ajutine terasest survetorustik, mille osaks olev ajutine reoveepumpla sai rajatud esimesena. Et liiklust võimalikult vähe häirida, olid Tähetorni tn ja Kadaka pst ristmikul montaažitööd lubatud vaid öösel. Üle ristmiku paigaldati ajutine survetorustik sillana, et tagada ka liikluse jätkuv toimimine. „Tegemist on võrdlemisi uudse lähenemisega ning meile teadaolevalt ei ole Baltimaades varem nii pikka ajutist torustikku paigaldatud,“ sõnas Watercomi tegevjuht Reigo Marosov ja kiitis ka head koostööpartnerit Uprent OÜ.

Montaažitööd edukalt lõpetatud, käivitati 12. märtsi hilisõhtul ajutine pumpla, mis võimaldas alustada kollektori remonttöödega. Torustik rekonstrueeriti kaevikuta ehk sukkamise meetodil (ingl k CIPP), mis tähendab, et ühest kaevust teise tõmmati olemasoleva toru sisse klaaskiudkangast sukakujuline toorik, mis keemiliselt kivistudes moodustas uue toru. Suka kivistumiseks kasutati kahte erinevat tehnoloogiat – ühel juhul täideti sukk kuuma auruga ja teisel juhul veega. Ühe lõigu kivistumiseks kulus 2-3 ööpäeva. Sukkamistöid tehti Nordig OÜ kaasabil.

Tööd langesid ajale, mil riigis kehtis eriolukord, mistõttu oli ka liikluskoormus väiksem ja paralleelselt saime rekonstrueerida ka raudbetoonist ehitatud kaevusid. Vanade betoonkaevude sisse paigaldasime uued plastkaevud ning kasutasime reoveekeskkonda sobivat sulfaadikindlat betooni. Kuna Kadaka pst maapinna lang on järsk, siis on sellel lõigul mitmeid astmekaeve, mistõttu lahendasime voolu rahustamise plastplaatidega, et vee voolamisel vabanevad gaasid kollektori konstruktsiooni ei kahjustaks.

Renoveeritud kollektor võeti kasutusse 9. aprillil, misjärel tuli demonteerida ajutine survetorustik ja pumpla ning taastada asfalttkate. „Tegemist oli väga intensiivse ja keerulise objektiga, kus tuli tähelepanu pöörata igale võimalikule detailile,“ sõnas Marosov ning lisas, et projekti ja hanke käigus saadud kogemused tulevad suuresti kasuks nii töövõtjale kui ka tellijale teiste analoogsete projektide realiseerimisel.